Pravidla a řád

Zásady

Parkování v místě ubytování

Přihlášení: 16:00 hod

Odhlášení: 10:00 hod

Zvířata povolena: Ne

Záloha: 50%

 

Ubytovací řád pro ubytování

Vážení hosté,

děkujeme vám, že jste si nás zvolili pro vaše ubytování . Prosíme vás, abyste věnovali pozornost následujícímu textu.

Ustanoveními toho ubytovacího řádu se musí řídit každý návštěvník.

1. Po příjezdu k pobytu se každý host musí prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

2. Ubytování hostů je prováděno mezi 14:00 - 16:00 hod., pokud není čas předem dohodnut jinak.

3. Pokoj při odjezdu je nutno uvolnit nejpozději do 10:00 hod.

4. Klíče od apartmánu se vrací při odjezdu do rukou ubytovatele nebo jiným domluveným způsobem.

5. Host je povinen dodržovat v apartmánu dobré mravy, udržovat pořádek a respektovat práva ostatních hostů.

6. Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22:00 do 7:00 hodin.

7. Opouští-li host ubytovací prostory, uzavře všechny vodovodní uzávěry a zhasne světla, vypne všechny spotřebiče (televizor, atd.) a zamkne.

8. V pokoji není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících strojků, vysoušečů vlasů, masážních přístrojů), notebooků, palmtopů a nabíječek pro mobilní telefony a akumulátory do přenosných zařízení (fotoaparátů, diktafonů).

9. Za bezpečí dětí zodpovídá jejich dospělý doprovod.

10. Host není oprávněn přemísťovat nábytek v pokoji bez souhlasu ubytovatele.

11. V celém domě bez výjimek je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň. Kouření na terase je možné.

12. Vyskytnou-li se závady, host uvědomí ubytovatele, který tyto závady odstraní v co nejkratší možné době (dle jejich charakteru).

13. Ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení.

14. Do ubytovacích prostor je zakázáno vnášet hořlaviny a chemikálie, včetně omamných látek a výbušnin.

15. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradili poplatek za ubytování. V případě že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu, a to dvojnásobek poplatku za ubytování za každou osobu a noc.

16. Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. V případě škody má ubytovatel právo žádat na hostu uhrazení škody na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu poskytuje ubytovatel písemné potvrzení.

17. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech ubytování, nenese ubytovatel žádnou odpovědnost. Majetek ubytovaných hostů není pojištěn.

18. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných a nenese při běžném provozu odpovědnost za jejich zdraví. Zdraví ani život ubytovaných nejsou ubytovatelem pojištěny.

19. Za klenoty, peníze a jiné cennosti ubytovatel nenese zodpovědnost. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů.

20. Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet do apartmánů. K jejich uskladnění slouží prostory pod pergolou.

21. K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu minimálně jednou za 14 dní.

22. V případě vzniku požáru v objektu je nutné postupovat dle požárních poplachových směrnic .

23. Uhrazená záloha je nevratná. Doplatek celkové ceny za ubytování se hradí nejpozději týden před zahájením pobytu. Při předčasném odjezdu nemá host nárok na vrácení platby za pobyt.

24. V případě onemocnění hosta bude ukončení ubytování řešeno individuálně dle naléhavosti zdravotního problému. Při nemoci nebo zranění hosta volejte rychlou zdravotnickou pomoc na tel: 155

25. Porušení tohoto ubytovacího řádu má za následek vypovězení ubytování ubytovatelem bez nároku na vrácení zbylé části poplatku za ubytování.

Ubytovatel:

Kauce:

Platnost od: 26.4.2022